Lyrestad kyrka

Objektbeskrivning

Lyrestads kyrka byggdes 1674. Den föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats. Bemålade inventarier från den tidiga medeltidskyrkan är ett triumfkrucifix, en stolpstolsmadonna samt en träskulptur av en hängd man. Predikstolen i renässans har en frilagd bemålning från 1652, den kompletterades senare med skulpturer.

Altaruppsatsen i barock är från byggnadstiden 1674 byggd i två etage med krön. Bemålningen är partiellt frilagd och retuscherad/bättrad. Orgelfasad från 1770 års orgel (byggd av Everhardt s:r) med kontursågade figur i grisaillemålning på krönet. Läktarbarriär med målade stående apostlafigurer från 1700-talet. Upptill på norrväggen frilades en del av en tidigmedeltida bård.

Projektbeskrivning

Dekormåleri på norrväggens kalkputsade yta konsoliderades, ytan rengjordes och partiell friläggning från rester av överkalkningar utfördes.
Åtgärder på bemålade träinventarier bestod i huvudsak av fixering, rengöring och retuschering.

Altaruppsats

Altaruppsatsens förgyllda ytor rensades från övermålningar och retuscher, skador retuscherades med akvarell och musselguld.

Triumfkrucifix

Triumfkrucifixet i ek har sekundär ytbehandling från 1600-1700-tal och sekundärt kors, ländklädets bemålning är ännu senare. Kristus var retuscherad i stor omfattning med färg som idag avviker från omgivande bemålning.
Utöver ovan nämnda generella åtgärder, utfördes enklare retuschering. Färgförändrade tidigare retuscheringar justerades – tonades ned med vinylfärg i streckteknik för att dämpa det oroliga intrycket

K-KONSERVATOR har mångårig erfarenhet olika projekt