Förundersökning / byggnadsdokumentation

Förundersökning / Byggnads-dokumentation

K-Konservator utför byggnads- / förundersökning av kulturhistoriskt intressanta byggnader framförallt med inriktning på interiör och ytskikt.

En byggnadsundersökning kan omfatta hela eller delar av en byggnad och ger ett kunskapsunderlag som redovisar teknik-material-konstruktion, tillståndsbeskrivning och eventuella förändringar i funktion och utförande från nybyggnadsskedet fram till idag.

Byggnadsundersökningen inleds med att dokumentera vad man har. Uppgifterna hämtas främst från den mest tillförlitliga källan dvs. byggnaden och utförs enligt nedanstående punkter:

Uppmätning

Resulterar i planritningar, sektioner och fasadritningar. Uppmätning och typologisering av detaljer såsom fönster, dörrar, listprofiler och beslag är en viktig del som kan belysa olika byggnadsskeden.

Rumsbeskrivning

Strukturerad beskrivning av befintligt utseende där byggdelar och byggdelstyper redovisas avseende material, utförande, ytskikt och egenskaper. Sammanfattande text och fotografier kompletterar beskrivningen.

Ytskiktsundersökning

Innebär en skiktvis friläggning av ytmaterial och / eller uttag av prover som identifieras med avseende på kulör, material, teknik och ytstruktur. Resultaten redovisas i en rapport som tillsammans med övrig dokumentation ligger till grund för förståelsen för byggnadens / objektets gestaltning under olika epoker, och därmed också som ett viktigt beslutsunderlag för eventuella färgsättningar eller rekonstruktioner. Friläggningen kan också resultera i s.k. färgtrappor där de olika färgskikten redovisas synligt på objektet.

Teknisk undersökning

Utredning av tekniska lösningar och material i grundmur, stomme, tak, murstockar, eldstäder och inredning.

Tillstånd

Beskrivning av bevarat tillstånd, skador och förändringar.

Historisk kunskap från andra källor såsom arkivmaterial infogas till dokumentationen och rekonstruktioner av tidigare skeden i byggnadens historia kan skisseras.

Sammanställningen av materialet i en rapport skall med utgångspunkt från ovanstående även redovisa kulturhistoriska värden och förutsättningar för framtida restaureringsåtgärder