Klimatmätning

En av de mer avgörande orsakerna till uppkomsten av skador när det gäller bemålade inventarier och inredning är klimatet. Den relativa luftfuktigheten (RF) som mäts i % och temperatur spelar en betydande roll bl.a. för krympning och svällning av trä. För höga temperaturer gör att RF sjunker vilket skapar uttorkning, för hög RF skapar förutsättningar för mikrobiellt angrepp. Stora och långsamma svängningar skapar rörelser i trämaterialet vilket, till skillnad från måleriskikt som inte alls påverkas i samma utsträckning, gör att ytskikten spjälkar och flagar. En jämn relativ luftfuktighet är att föredra.

Tecken som tyder på problem med klimatet kan bland annat vara mögel, kondens, svällning och krympning av trä, sprucken och flagande färg eller skadedjur.

Klimatmätningar kan utföras för att utreda hur klimatet i en byggnad eller i ett rum varierar till exempel över ett år. Därmed kan perioder och/eller platser med för fuktigt eller för torrt klimat identifieras.

En klimatmätning över tid (ca ett år) ger ett bra underlag för att välja lämpliga åtgärder, som kan lösa problemen. Orsakerna kan t ex vara dålig dränering, otillräcklig ventilation, bristfälliga värmesystem eller uppvärmningsrutiner.

Det går inte att avgöra hur klimatet faktiskt ser ut om man inte mäter RF instrumentellt.
Vid intermittent uppvärmning, dvs. med en låg grundtemperatur och förhöjda värden vid användning av lokalen är det viktigt att uppvärmningen inte sker under för lång tid. Det finns fall där man genom resultatet från klimatmätningar, har kunnat spara energiförbrukning genom att dra ner på uppvärmningstid 1-2 dagar inför en gudstjänst.

Vi utför digitala klimatmätningar med dataloggar. Mätinstrumenten tar liten plats och kan mäta och lagra information om relativ fuktighet och temperatur över lång tid. Informationen laddas över till en dator där data kan samköras med uppgifter från utomhusklimatet och enkelt analyseras. Vi har också möjlighet att mäta rörelser i trä över tid som också kan samköras med RF och med uppgifter från SMHI och på så vis identifiera potentiella uppkomster av skador.