Dokumentation/Analys

I allt konserveringsarbete ingår att dokumentera varje process i arbetet. Använda material och metoder dokumenteras, liksom objektets status före, under och efter åtgärd. Även objektets uppbyggnad, såväl ursprungliga som senare material och tekniker dokumenteras.
Dokumentationsarbete handlar om att samla, säkerställa och presentera information på ett överskådligt sätt. Beroende på objektets karaktär och vilka krav eller önskemål som ställs från beställarens sida, varierar djupet av insatsen. Det kan handla om instrumentella analyser som ger svar på bindemedeltyp, pigmentinnehåll, putsegenskaper etc. men också omfattningen i okulära undersökningar.

Vi har som mål att kontinuerligt utveckla och kvalitetssäkra våra dokumentationsrutiner. Det sker bland annat genom att pröva nya metoder och verktyg samt återkoppla de nya erfarenheter detta ger till befintliga rutiner.

Viktiga frågor för oss i dokumentationsarbetet är:
Vad skall dokumenteras och varför?

Följdfrågor till detta blir:

  • Vad är relevant information?
  • Vem skall använda informationen?
  • Gagnar dokumentationen vårt gemensamma kulturarv?
  • Hur skall informationene presenteras? Skall den se olika ut för olika mottagare?

Instrumentella analysmetoder

Vi använder oss av instrumentella analysmetoder när behov finns. Utöver användningen av enklare utrustning som vi själva har tillgång till, anlitar vi experter inom området och har möjlighet att utföra pigment-, bindemedels- och putsanalyser.

Datorbaserade verktyg

Till hjälp i arbetet används förutom befintliga standardprogramvaror, egenutvecklade datasystem anpassade för dokumentation inom konservering.