Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Särskilda bestämmelser för kyrkor

Vid restaurerings- och konserveringsarbeten i kyrkor gäller särskilda bestämmelser. Kyrkobyggnader och interiörer uppförda före 1940 skyddas av kulturminneslagen kap. 4. De flesta ingrepp på kyrkans exteriör eller interiör kräver tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs även för åtgärder på och flytt av kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde, oavsett ålder.

Till grund för en tillståndsansökan behövs ett åtgärdsprogram som upprättas av en konservator och som bland annat specificerar objektens skador, vilka åtgärder som ska utföras och varför. Åtgärdsprogrammet kan även användas som underlag för upphandling av konserveringsarbetena och ska då vara utförligt.

För antikvariska merkostnader kan kyrkan ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning hos stiftet. Ersättning ges främst för konserveringsåtgärder, men också för upprättandet av en vård- och underhållsplan, samt för åtgärdsprogram. För att få ersättning för åtgärder, krävs att det finns en vård- och underhållsplan. För inventarier krävs att de finns upptagna i inventarieförteckningen.

Vi upprättar:

  • Vård- och underhållsplaner
  • Åtgärdsprogram
  • Inventarieförteckningar

Vi utför:

  • Konservering/restaurering av bemålade kyrkliga interiörer och inventarier
  • Ytskiktsundersökningar
  • Antikvarisk kontroll