Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Torpa stenhus

Objektbeskrivning

Torpa Stenhus är en av landets bäst bevarade enkelhusborgar från slutet av medeltiden. Riddarsalen ligger i husets äldsta del, som härstammar från 1400-talets slut och antas ursprungligen ha utgjort köket. Vid 1500-talets mitt byggs huset om och det är troligen då golvet i riddarsalen sänks avsevärt. Nästa stora om- och tillbyggnad sker i början av 1600-talet. Väggmotiven som idag dominerar rummet är sannolikt ursprungligen målade någon gång mellan 1550 och 1620. Det finns dock flera skikt varav det mest dominerande är det som ganska strikt följer det tidigare. Dateringarna är hur som helst osäkra. Hjortmotiven och det första skiktet när det gäller beslagsornamentiken i och runt fönsternischerna är samtida och utförda direkt på putsen.

Projektbeskrivning

På uppdrag av kulturmiljöenheten, Thomas Larsson, länsstyrelsen Västra Götaland gjordes den 29 september 1999 en översiktlig besiktning av putsade väggar med målad dekor och takmålningar i Riddarsalen, Torpa stenhus. Vid besiktningstillfället kunde konstateras att väggarna uppvisade skador i olika grad, som partiellt var synnerligen akuta, där puts och ytskikt riskerade att lossna. År 2000 gjordes inledande undersökningar i enlighet med K-Konservators besiktning och länsstyrelsens skrivelse angående förutsättningar och eventuell omfattning av framtida konserveringsinsatser. Arbetet syftade till att finna lämpliga metoder, ambitionsnivå samt tidplan för etappindelning.
Arbetet resulterade i en grundligare skadebesiktning och åtgärdsförslag (ARBETSRAPPORT 2000-11-23). En uppsättning behandlings – och dokumentationsmetoder samt material togs fram och redovisades för länsstyrelsen.

Konserveringsarbetet har inbegripit flera moment: Djupare spjälkning (boom-partier) har injekterats med "Gotlandstrean" och Ledan D1. Ytligare spjälkning i kalkavfärgade skikt har injekterads med Primal AC 33 och kalkmjölk. Rengöring gjordes med både torr och partiellt våt metod. Äldre puts- och gipslagningar där partierna var i dåligt skick knackades ned och lagades med kalkbruk. Viss retuschering är utförd med pigment i kalkvatten.

Läs mer här

Riddarsalen, vy mot norr
Riddarsalen, vy mot norr
Kartering (inritning av skador och kulturhistorisk information) av äldre måleri, vägg mot sydväst
Kartering (inritning av skador och kulturhistorisk information) av äldre måleri, vägg mot sydväst
Parti på nordvästra väggen före åtgärd. Äldre gipslagning och äldre bättringsmåleri.
Parti på nordvästra väggen före åtgärd. Äldre gipslagning och äldre bättringsmåleri.
Parti på nordvästra väggen under åtgärdsd. Äldre gipslagning avlägsnad. Ytputsen är konsoliderad och injekterad.
Parti på nordvästra väggen under åtgärdsd. Äldre gipslagning avlägsnad. Ytputsen är konsoliderad och injekterad.
Parti på nordvästra väggen efter putslagning.
Parti på nordvästra väggen efter putslagning.
Parti på nordvästra väggen efter åtgärd.
Parti på nordvästra väggen efter åtgärd.