Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Läckö slott, klimatmätning

Projektbeskrivning

Från senhösten 1996 gjordes klimatmätningar på Läckö slott. Etapp ett påbörjades 1996-12-11 och avslutades ca ett år senare 1998-02-18. Ytterligare en mätning initierades from. 1998-02-18 samtidigt som den föregående löpte parallellt. Inför sommarutställningen 1998 fördjupades studien eftersom flera museer då skulle låna ut föremål var beroende av ett klimat som inte utsätter föremålen för några risker.
Syfte och mål
Målet med mätningen har i förebyggande syfte varit att utreda klimatförhållandena internt och i förhållande till utomhusklimatet och skapa grundförutsättningar för fortsatt diskussion. Utredande arbete som bl.a. inbegriper den direkta kopplingen mellan rådande klimat och förekommande skador på inredning och lösa föremål har inte uttalat ingått i projektet.
Resultat
Innan klimatmätningarna på slottet genomfördes kunde man ana sig till klimatförhållandena. Man kan förmoda att buffertverkan är tämligen stor i huvudsak beroende på de tjocka murarna. Under vinterhalvåret kan man konstatera att den relativa fuktigheten är hög och att det förekommer kondensbildning osv. Som exempel kan nämnas isbeläggning på stengolven i uppgångarna under vinterhalvåret.

Resultet visar att variationerna över året är som förväntat, med högre RF under vinterhalvåret. Lägsta värdena kommer först i slutet av augusti och i början av september. Mätningarna visar slottets goda buffrande egenskaper, klimatet är betydligt lugnare jämfört med utomhusklimatet. Detta till trots är klimatet oacceptabelt ur bevarandesynpunkt. Under vissa perioder är variationerna mycket kraftiga och RF alldeles för hög. Under vinterhalvåret ligger RF ofta nära daggpunkten med ett medelvärdet på 88%, exempel taget mellan 97-11-01 och 98-02-28. Även om buffertverkan är stor borde det tydligare visa positivt resultat genom större dämpning.