Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Engelbrektsskolan (Gamla flickläroverket)

Objektbeskrivning

Nya Elementarläroverkets skolhus uppfördes 1888-89 efter ritningar av arkitekten Adrian C Petterson. Byggnaden i nyrenässans är uppförd av tegel.
Trapphuset är beläget mot väster med fönster åt skolgården. Trapphuset har tre våningsplan och dess arkitekturbundna måleri är formgivet av Carl Larsson och utfört 1890-1891 av densamme samt medhjälpare. Arbetet gjordes efter en beställning av Pontus Fürstenberg. Måleriet skildrar den svenska kvinnan genom seklen. Epokerna representeras i kronologisk ordning nerifrån och uppåt och börjar i entréplanet med stenålderns kvinna för att på översta våningsplanet skildra det sena 1800-talets tekniska och kulturella utveckling.

Projektbeskrivning

Muralmålningar

Trapphallens muralmålningar kan delas in i två avdelningar där bottenvåningens fyra målningar föreställer Idun; ungdomens gudinna, Heliga Birgitta, Fredrika Bremer samt en minnestavla över skolans tillkomst. Det övriga muralmåleriet i trapphallen skildrar den svenska kvinnan genom seklen. Epokerna presenteras i kronologisk ordning nerifrån och uppåt och börjar en trappa upp från entréplanet med stenålderns kvinna för att på översta våningsplanet låta några av skolans elever representera artonhundratalet. Motiven är målade på en finkornig puts med tysktillverkade Keim mineralfärger där bindemedlet är vattenglas (kaliumsilikat).

Oljemåleri

Väggytor och pelare är bemålade med oljefärg på puts. Fält med bårder och illusoriskt målade ytor samt motiv och figurframställningar.

Gobelängmålning mot norr, olja på puts, helbild.
Gobelängmålning mot norr, olja på puts, helbild.
Exempel på den svenska kvinnan genom seklen, Silikatfärg på puts
Exempel på den svenska kvinnan genom seklen, Silikatfärg på puts
Olja på puts
Olja på puts
Exempel på medeltida framställning av den svenska kvinnan genom seklen, silikatfärg på puts, Fält med bårder och figurer i olja på puts.
Exempel på medeltida framställning av den svenska kvinnan genom seklen, silikatfärg på puts, Fält med bårder och figurer i olja på puts.