Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Tillståndsinventering i Skara stift

Objektbeskrivning

Bakgrund

För att kartlägga vårdbehovet i Skara stifts kyrkor initierades redan 2005 ett tillståndsinventeringsprojekt i samarbete mellan stiftstyrelsen Skara stift och Jönköpings läns museum. Konserveringsenheten fick i uppdrag att tillståndsinventera stiftets samtliga kyrkobyggnader avseende bemålat arkitekturbundet måleri, inredning och inventarier. Ett liknande projekt i Växjö stift (2003-2005) hade precis avslutats. Projektet bedrevs som ett samarbetsprojekt mellan Jönköpings läns museum och K-Konservator.

Projektbeskrivning

Inventeringen omfattade framför allt bemålat material på olika underlag och utfördes på objektnivå. Två arbetslag om i snitt två personer i vardera från Jönköpings läns museum och K-konservator utförde arbetet.
För att göra det möjligt att genomföra projektet i enlighet med uppsatta mål användes databasverktyget kDok som är en större fristående klient-serverprogramvara utvecklat av K-Konservator.

Inför varje inventeringstillfälle hämtades uppgifter om tidigare restaureringar och konserveringsarbeten samt viss byggnadshistorik från främst bebyggelseregistret. Inventeringsarbetet i fält utfördes okulärt och uppgifter om föremålens tillstånd ur olika aspekter matades in på bärbar dator. Bl.a. gjordes bedömning av dess bevarande (BRT) - och skaderelaterade (SRT) tillstånd, med tonvikt på SRT.
Skaderelaterat tillstånd avser dels skador på objektets strukturella delar och dels skador som förekommer på och i ytskikten men också vad som är relaterat till objektet i form av konkreta orsaker och risker som kan orsaka skador på sikt.
Samtliga objekt och kyrkorum fotograferades digitalt samt vissa utrymmen utöver kyrkorummet som kyrkvindar, tornrum etc. Uppgifter av fast karaktär som t.ex. dimensioner, material som inte är möjligt att få fram ur källmaterial kompletterades i fält. Objekten har i första hand tillståndsinventerats och i de flesta fall har även översiktliga åtgärdsbeskrivningar gjorts.

Vid besiktningstillfället noterades uppgifter om uppvärmningsrutiner och klimatsituationen i samråd med insatt personal genom en förtryckt enkät som korresponderar mot klimatsystemet i kDok.

Utöver besiktning av specifika objekt gjordes också övergripande bedömningar som t.ex. hantering och förvaring av texil och metall, föremål ur bruk (glömda objekt), klimatsituation (Rh och ljus), insekts- och mikrobiellt angrepp etc.

Resultatet redovisades i en slutrapport med analyserad och sammanställd information.

Exempel på ljusets påverkan. Skulptur placerad på bjälklag, predikstol utsatt för direkt och indirekt solljus. Kraftigt nedbruten.
Exempel på ljusets påverkan. Skulptur placerad på bjälklag, predikstol utsatt för direkt och indirekt solljus. Kraftigt nedbruten.
Exempel på ljusets påverkan. Skulptur placerad på bjälklag, predikstol i skyddat läge.
Exempel på ljusets påverkan. Skulptur placerad på bjälklag, predikstol i skyddat läge.
Karta över skara stift, mögelangrepp. Färgen och storleken på cirklarna visar omfattningen på mögelangrepp.
Karta över skara stift, mögelangrepp. Färgen och storleken på cirklarna visar omfattningen på mögelangrepp.