Konservering - restaurering dokumentation av måleri

Telefon: 031-654000
info@k-konservator.se

Hedared kyrka

Objektbeskrivning

Hedared stavkyrka är den enda svenska kyrkan byggd i stavteknik. Den har efter dendrokronologisk undersökning daterats till tidigt 1500-tal.

Delar av den ursprungliga bemålningen från tidigt 1500-tal finns bevarad bakom den nuvarande altarmålningen i koret. Nuvarande interiör är från mitten av 1700-talet, i koret finns figurframställningar och en målad altarprydnad. Kyrkorummet är enklare med en målad drapering direkt på plankväggarna. Tak indelat med runda fält, i centrum är en framställning av Kristus. Läktarbarriär och predikstol marmorerade med oljefärg och apostlar och de fyra evangelisterna är målade i fyllningarna.
Bemålningen är tidigare restaurerad men är i huvudsak original.

Projektbeskrivning

Konserveringsarbeten på lösa och fasta inventarier i Hedared stavkyrka pågick i intervaller i cirka 4 år.
I samband med en omfattande restaurering av Hedared kyrka 1996 – 1997 då hela kyrkan lyftes ca. 0,5 meter från marken fick K-Konservator i uppdrag att skydda befintlig skadad bemålning. Läktarbröstning och predikstol bedömdes vara i ett sådant skick att dessa partiellt klistrades in med japanpapper och en tunn bevalösning (Beva löst med extraktionsbensin).
När de större byggarbetena var avslutade (1998) avlägsnades skyddsinklistringen. I samband med detta utökades arbetet till att även omfatta konservering av läktarbarriären. När arbetena var klara ombads vi att göra en genomgående inventering av samtliga kvarvarande bemålade lösa och fasta inventarier samt väggar och tak och upprätta åtgärdsprogram (2000-02-02).

Vy mot väster (absid). Måleri från mitten av 1700-talet.
Vy mot väster (absid). Måleri från mitten av 1700-talet.
Detalj av väggparti under rengöring
Detalj av väggparti under rengöring
Detalj av väggparti under rengöring
Detalj av väggparti under rengöring
Detalj av tak under rengöring. Rutor av smutsade partier sparade.
Detalj av tak under rengöring. Rutor av smutsade partier sparade.
Exempel på skadebild. Färgresningar med bortfall i form av takformade spjälkningar.
Exempel på skadebild. Färgresningar med bortfall i form av takformade spjälkningar.
Arbetsbild. Fastläggning och konsolidering av 1700-tals måleri med gelatin genom japanpapper.
Arbetsbild. Fastläggning och konsolidering av 1700-tals måleri med gelatin genom japanpapper.
Detalj väggparti med fuktskador. Före retuschering.
Detalj väggparti med fuktskador. Före retuschering.
Detalj väggparti med fuktskador. Efter retuschering.
Detalj väggparti med fuktskador. Efter retuschering.